Administratorem Państwa Danych Osobowych (ADO) jest: FORTIS Szkolenia & Konferencje s.c., ul. Jagiellońska 86/6, 70-437 Szczecin, NIP: 8513165319.

Mając na uwadze treść art. 13 i 14 RODO informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w celu realizacji Zachodniopomorskiego Sympozjum Anestezjologii i Intensywnej Terapii, organizowanego przez FORTIS s.c. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać te kategorie Państwa danych, w których posiadaniu jesteśmy, takie jak np.: imię i nazwisko, NIP, adres mailowy, numer/y telefonu/ów, miejsce zatrudnienia, miejsce zamieszkania itp. Pani/Pana dane osobowe, z zastrzeżeniem przestrzegania zasad zawartych w art. 5 RODO, możemy udostępniać do przetwarzania tym podmiotom, z których usług korzystamy (hotele, firma przewozowa z którymi współpracujemy w czasie ww. konferencji) oraz organom publicznym.

Nie przekazujemy Państwa danych poza granice Polski.

Państwa dane osobowe, pozyskane w związku z realizacją danego wydarzenia przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z udziału w szkoleniu, a dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Państwa danych jest zgodne z prawem, w tym przypadku z art. 6 ust. 1 lit. a-f ww. RODO i dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych będzie podstawą do odmowy świadczenia naszych usług lub zawarcia umowy.

Scroll